Information om intergitetspolicy och GDPR

För att kunna göra vårt jobb måste vi hantera dina personuppgifter

Datasekretess är viktigt för Sofina Bilder AB och vi värnar om din integritet och din rätt till dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Personuppgiftsansvarig

Sofina Bilder AB, Jarlabankes väg 25, 18773 Täby (org 556601-3727) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Mer information om GDPR och dina rättigheter finner du på www.datainspektionen.se

Personuppgifter

Våra bilder på dig eller dina barn är personuppgifter och de uppgifter som vi, i vissa fall , fått från skolan/förskolan om ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer samt uppgifter om de eventuella beställningar du gör hos oss och de uppgifter du lämnar i kontakt med oss.

Uppgifterna har antingen hämtats in direkt från dig vid fotografering, eller har lämnats av dig och/eller din vårdnadshavare via vår hemsida eller vid övriga kontakter med oss. I vissa fall har vi fått uppgifterna från skolan för att kunna göra en skolkatalog och erbjuda dig att köpa bilderna och skolkatalogen.

Sker beställning av bilder av den fotograferades vårdnadshavare som beställare kommer personuppgifter om beställaren att behandlas för att fullgöra det avtal vi då träffar med denne på motsvarande sätt som de uppgifter vi behandlar om eleven.

Grunden för behandlingen av dina personuppgifter

I de fall som behandlingen av personuppgifter uteslutande sker för en skolas räkning så är Sofina Bilder AB endast personuppgiftsbiträde åt skolan och inte personuppgiftsansvarig. För frågor om eller invändning mot skolans behandling av dina personuppgifter måste du vända dig till skolan. Sofina Bilder AB behandlar dock självständigt klasslistan i syfte att inhämta samtycke från eleven eller vårdnadshavaren, så att dessa ska kunna ta del av skolfotobilderna via vår webbplats. Denna behandling sker med stöd av en så kallad intresseavvägning där vårt berättigade intresse av att behandla uppgifterna är att kunna hämta in samtycke till fortsatt behandling. Vi behandlar därefter bilder och övriga personuppgifter endast om ett sådant samtycke lämnas.
 Samtycke lämnas i samband med inloggning på vår hemsida. Vi använder då dina personuppgifter för att upprätta och hantera ditt personliga konto i syfte att visa bilder, erbjuda och sälja produkter via vår webshop.

Om du beställer varor eller tjänster från oss kommer dina personuppgifter att behandlas för att fullgöra det avtal vi då träffar för att producera, leverera och ta betalt för det som då beställts.

Vi behandlar slutligen dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig och eventuella reklamationer rörande beställningar. Sådan behandling sker, beroende på vilka uppgifter du lämnar till oss antingen för att vi skall kunna fullgöra vårt avtal med dig eller med stöd av intresseavvägning där vårt berättigade intresse är att kunna hantera frågor och andra kundtjänstärenden.

Radering av personuppgifter

Klasslistor raderas så snart som de har fyllt sitt syfte med skolkatalogen. Personuppgifter som blir kopplade till bilder används för att erbjuda dessa till försäljning till elever över 18 år eller elevens målsmän. Dessa uppgifter kommer, om du inte gör någon beställning av produkter från oss, att behandlas hos oss till utgången av det kalenderår efter året då fotograferingen ägde rum. Du har rätt att när som helst få dina personuppgifter raderade genom att meddela detta till oss.

När uppgifterna behandlas för att fullgöra vårt avtal med dig så behandlas uppgifterna till dess leverans skett och du betalt för de produkter du fått. Därefter behandlas uppgifterna för marknadsföringsändamål under maximalt 12 månader efter att kundrelationen upphört. Om du inte betalar din faktura kommer dina personuppgifter att behandlas så länge som fakturan är obetald.

Vi behåller och behandlar därutöver relevanta delar av dina personuppgifter om det finns lagstadgade krav på det, exempelvis för att fullgöra bokföringsskyldighet.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång:

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du behöver bara kontakta Sofina Bilder AB för att få tillgång till dina uppgifter.

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. Om du har ett konto hos Sofina Bilder AB kan du redigera dina personuppgifter på ”Min sida" 
Annars är du välkommen att kontakta oss med en begäran om rättelse eller komplettering.

Rätten att bli bortglömd och rätten att göra invändningar:

Du har rätt att när som helst begära att vi slutar behandla de personuppgifter som behandlas av Sofina Bilder AB med stöd av ditt samtycke eller för marknadsföringsändamål. Kontakta oss om du vill utöva denna rättighet.

Du kan när som helst invända mot den behandling som sker för marknadsföringsändamål. Gör du det kommer personuppgifterna om dig att raderas. Du kan välja bort att dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål exempelvis på följande sätt:

- Ändra inställningarna på ditt konto hos Sofina Bilder AB

- Maila Sofina Bilder AB.

Du har även i övrigt rätt att göra invändning mot vår behandling av dina personuppgifter. Sofina Bilder AB fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa att vi har ett berättigat intresse att fortsätta behandla uppgifterna som väger tyngre än ditt intresse, eller då vi behöver fortsätta behandla uppgifterna för att kunna göra gällande rättsliga anspråk, exempelvis krav på betalning. 

Din rätt till begränsning av behandlingen:

Du kan också begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (fryses) om du anser att de personuppgifter vi behandlar inte är riktiga, om behandlingen skulle vara olaglig, om vi inte längre behöver spara eller behandla uppgifterna men om du trots detta behöver dem för att kunna göra gällande rättsliga anspråk eller om du invänt mot behandlingen och fram tills att vi hanterat din invändning.

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet:

Om du anser att Sofina Bilder AB behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. Mer information finns på www.datainspektionen.se.


Till vilka mottagare kan dina uppgifter lämnas ut?

Dina personuppgifter vidarebefordras till tredje part endast för att tillhandahålla de tjänster som erbjudits dig, för att företag ska kunna verifiera din adress, för att kommunikationsföretag ska kunna skicka dig en orderbekräftelse och till lagrings- och distributionsföretag i samband med leveransen av din order, till betalningsleverantörer för hantering av din betalning, kreditupplysningsföretag för identitets- och kreditkontroller samt till inkassobyråer. Observera att många av dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

Skapa konto

Fyll i din e-postadress och ange ett lösenord på minst fyra tecken.

Sidan fungerar bäst med Javascript aktiverat.